Đăng ký – Học Nhiếp Ảnh Online

CALL US

0989236580

Đăng ký

<?php if(is_user_logged_in()) { $user_id = get_current_user_id();$current_user = wp_get_current_user();$profile_url = get_author_posts_url($user_id);$edit_profile_url = get_edit_profile_url($user_id); ?>
<div class="regted">
    Bạn đã đăng nhập với tên nick <a href="<?php echo $profile_url ?>"><?php echo $current_user->display_name; ?></a> Bạn có muốn <a href="<?php echo esc_url(wp_logout_url($current_url)); ?>">Thoát</a> không ?
</div>
<?php } else { ?>
<div class="dangkytaikhoan">
    <?php $err = ''; $success = ''; global $wpdb, $PasswordHash, $current_user, $user_ID; if(isset($_POST['task']) && $_POST['task'] == 'register' ) { $pwd1 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd1']));
        $pwd2 = $wpdb->escape(trim($_POST['pwd2']));
        $email = $wpdb->escape(trim($_POST['email']));
        $username = $wpdb->escape(trim($_POST['username']));
 
        if( $email == "" || $pwd1 == "" || $pwd2 == "" || $username == "") {
            $err = 'Vui lòng không bỏ trống những thông tin bắt buộc!';
        } else if(!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            $err = 'Địa chỉ Email không hợp lệ!.';
        } else if(email_exists($email) ) {
            $err = 'Địa chỉ Email đã tồn tại!.';
        } else if($pwd1 <> $pwd2 ){
            $err = '2 Password không giống nhau!.';
        } else {
            $user_id = wp_insert_user( array ('user_pass' => apply_filters('pre_user_user_pass', $pwd1), 'user_login' => apply_filters('pre_user_user_login', $username), 'user_email' => apply_filters('pre_user_user_email', $email), 'role' => 'subscriber' ) );
            if( is_wp_error($user_id) ) {
                $err = 'Error on user creation.';
            } else {
                do_action('user_register', $user_id);
                $success = 'Bạn đã đăng ký thành công!';
            }
        }
    }
    ?>
<!--display error/success message-->
<div id="message">
        <?php
            if(! empty($err) ) :
                echo ''.$err.'';
            endif;
        ?>
        <?php
            if(! empty($success) ) :
                $login_page  = home_url( '/dang-nhap.html' );
                echo ''.$success. '<a href='.$login_page.'> Đăng nhập</a>'.'';
            endif;
        ?>
    </div>
    <form class="form-horizontal" method="post" role="form">
<div class="form-group">
    <label class="control-label  col-sm-3" for="username">Tên đăng nhập:</label>
    <div class="col-sm-9">
    <input type="text" class="form-control" name="username" id="username" placeholder="Tên Đăng nhập">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-3" for="email">Email:</label>
    <div class="col-sm-9">
        <input type="email" class="form-control" name="email" id="email" placeholder="Email">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-3" for="pwd1">Password:</label>
    <div class="col-sm-9">
        <input type="password" class="form-control" name="pwd1" id="pwd1" placeholder="Nhập password">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label class="control-label col-sm-3" for="pwd2">Nhập lại Pass:</label>
    <div class="col-sm-9">
        <input type="password" class="form-control" name="pwd2" id="pwd2" placeholder="Nhập lại password">
    </div>
</div>
<?php wp_nonce_field( 'post_nonce', 'post_nonce_field' ); ?>
<div class="form-group">
    <div class="col-sm-offset-3 col-sm-9">
    <button type="submit" class="btn btn-primary">Đăng ký</button>
    <input type="hidden" name="task" value="register" />
    </div>
</div>
</form>
</div>
<div class="thongbaologin">
    <?php
        $login  = (isset($_GET['login']) ) ? $_GET['login'] : 0;
        if ( $login === "failed" ) {
                echo '<strong>ERROR:</strong> Sai username hoặc mật khẩu.!';
        } elseif ( $login === "empty" ) {
                echo '<strong>ERROR:</strong> Username và mật khẩu không thể bỏ trống.';
        } elseif ( $login === "false" ) {
                echo '<strong>ERROR:</strong> Bạn đã thoát ra.';
        }
    ?>
</div>
 
<?php } ?>

YouTube

Ultimate Retouch Panel 3.7.73 for Photoshop CC 2019 (Win/Mac)

By admin 0 Comment 2 Tháng Chín, 2019

Ultimate Retouch Panel là một plugin Photoshop mạnh mẽ cho các nhiếp ảnh gia và retouchers. Chứa hơn 15 loại chỉnh sửa nhanh và thủ công khác nhau và 200 chức năng khác cho Photoshop CC – CC 2019. Với Ultimate Retouch Panel giờ đây bạn sẽ dễ dàng hơn và tiết kiệm thời gian trong việc chỉnh […]

Download Camera Raw 11.3 Update Mới Nhất 2019!Chỉnh sửa ảnh RAW Photoshop miễn phí.

By admin 0 Comment 27 Tháng Bảy, 2019

Camera RAW là một phần mềm tích hợp với bộ công cụ Photoshop và Adobe Bridge , mục đích của Camera RAW là cân chỉnh màu sắc, ánh sáng và độ tương phản cho 1 file hình ảnh được chụp từ một chiếc máy ảnh cho phép bảo toàn chất lượng hình ảnh KHÔNG NÉN […]

SƯU TẦM STOCK LÀM ẢNH HDR

By admin 0 Comment 20 Tháng Sáu, 2019

Hello mọi người hôm nay mình xin chia sẻ đến anh em kho stock làm ảnh HDR 1 vài tấm làm HDR DEMO Stock TUART   DOWNLOAD  Stock Anh Khanh Truong DOWNLOAD  Stock Mạnh Tài  DOWNLOAD Stock  Trần Tân  DOWNLOAD Stock CA Studio DOWNLOAD   Stock Anh Sơn Lâm  DOWNLOAD Stock Phong Vu DOWNLOAD  Mình sẽ […]